DANH SÁCH QUYÊN GÓP

 

Danh sách được đăng tải trên Trang Facebook chùa Phước Thành: facebook.com/chua.phuocthanh.kiengiang