THƯỞNG TRÀ

 

Bạc ác chi mi lắm rứa tiền!

Mi làm nhân loại hóa ra điên

Mi tô mặt nạ đen ra trắng

Mi khiến nhân tình thẳng hóa xiên

Mi đạp luân thường vào một xó

Mi xô nhân nghĩa xếp hai bên

Mi xui thế giới đâm nhau mãi

Bạc ác chi mi lắm rứa tiền!

– Vô Danh –