THƯỞNG TRĂNG

 

Khất sĩ chơn nhơn giữ đạo nhà

Quyết lòng phá ác diệt quần ma

Nhìn sâu! Vạn pháp như hoa đốm

Giải thoát tam vô cửa bước qua!

– Như Huyễn Thiền Sư –